Ενότητες

Οι ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στον χώρο αυτό έχουν στόχο να βοηθήσουν την/τον εκπαιδευτικό στον προγραμματισμό της εργασίας της/του. Σημειώνεται ότι παρέχεται η ευελιξία στην/στον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει ή τροποποιήσει την ενότητα με τρόπο που η/ο ίδια/ος κρίνει κατάλληλο.

Για την προετοιμασία μίας ενότητας στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των παιδιών, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ασχοληθούν με θέματα από όλες τις Θεματικές Περιοχές εστιάζοντας στην δημιουργία εμπειριών και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σύμφωνα με τους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας του Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών.