Ενότητες

Οι ενότητες που βρίσκονται αναρτημένες στον χώρο αυτό έχουν στόχο να βοηθήσουν την/τον εκπαιδευτικό στον προγραμματισμό της εργασίας της/του. Σημειώνεται ότι παρέχεται η ευελιξία στην/στον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει ή τροποποιήσει την ενότητα με τρόπο που η/ο ίδια/ος κρίνει κατάλληλο.